467 50 78
(044)

Словник української мови


 Словник української мови  Словник української мови  Словник української мови
Пропонований увазі найширшого кола читачів академічний Словник тлумачного типу підготовлено на принципах і технічних засадах, які формувалися в українській лексикології протягом багатьох десятиліть її розвитку.
Цей однотомний тлумачний словник є довідником з лексики та фразеології сучасної української мови, який поєднує наукову точність із чіткою, зручною для користувача формою викладу.
Пов'язані товари