467 50 78
(044)

Тлумачний словник української мови. 20000 слів і словосполучень


Тлумачний словник української мови. 20000 слів і словосполучень Тлумачний словник української мови. 20000 слів і словосполучень
Довідник укладено відповідно до чинного українського правопису з урахуванням змін, які сталися останнім часом у мовному складі. Він містить повні й зрозумілі формулювання значень загальновживаних слів української мови, професіоналізмів, слів іншомовного походження, маловживаних слів, що зустрічаються у творах художньої літератури.
Крім того, наведено тлумачення сталих виразів (термінологічних сполук, приказок, сленгових фразеологізмів).
Написання слів і наголоси відповідають чинним нормам.
Пов'язані товари